Wymagane dokumenty

Do wyceny lokalu (prawo własności, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu)

Poniżej zestawiono listę dokumentów, jakie należy przekazać rzeczoznawcy w celu wykonania wyceny nieruchomości. W przypadku braku części dokumentów czas wykonywania wyceny może zostać wydłużony ze względu na konieczność samodzielnego zebrania brakujących informacji.

 • Odpis z księgi wieczystej lokalu jeśli jest założona księga wieczysta (ewentualnie numer księgi wieczystej) lub akt notarialny nabycia lokalu
 • Przydział spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu - posiada właściciel
 • Zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej - do uzyskania w Spółdzielni Mieszkaniowej
 • W razie możliwości dokumentacja techniczna (rzut lokalu)
 • Inne mające wpływ na określenie stanu prawnego lokalu m.in. orzeczenia sądu, decyzje administracyjne, zawarte umowy najmu lokalu, umowy przedwstępne itp.
 • Do wyceny budynku mieszkalnego (nieruchomość gruntowa zabudowana lub w trakcie realizacji zabudowy)

 • Wypis z rejestru gruntów
 • Kopia mapy ewidencyjnej
 • Odpis z księgi wieczystej (ewentualnie numer księgi wieczystej)
 • Dla budynków w trakcie budowy: pozwolenie na budowę, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania albo wypis z miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego, dziennik budowy (do wglądu)
 • Dla budynków odebranych: decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania albo wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pozwolenie na użytkowanie, decyzja o nadaniu numeru
 • Inne posiadane dokumenty (np. zawarte umowy przedwstępne, itp.)
 • Do wyceny nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 • wypis z rejestru gruntów
 • kopia mapy ewidencyjnej (ew. mapa zasadnicza, mapa z projektem podziału itp.)
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
 • odpis z księgi wieczystej lub numer księgi wieczystej
 • akt notarialny nabycia nieruchomości w przypadku braku założonej księgi wieczystej
 • pozwolenie na budowę (jeśli dotyczy)
 • inne mające wpływ na określenie stanu nieruchomości m.in. orzeczenia sądu, decyzje administracyjne, zawarte umowy przedwstępne itp.
 • Do wyceny nieruchomość komercyjnej i innych nieruchomości nietypowych

 • Odpis z księgi wieczystej, ewentualnie numer księgi wieczystej)
 • Kopia mapy (fragment mapy zasadniczej, do celów projektowych lub ewidencyjnej)
 • Książka obiektu (do wglądu)
 • Dane powierzchniowo – kubaturowe poszczególnych kondygnacji i budynków
 • Rzuty kondygnacji
 • Wykaz rocznych kosztów utrzymania nieruchomości
 • Do wyceny mienia zabużańskiego

 • Orzeczenie Państwowego Urzędu Repatriacyjnego
 • Wniosek o wydanie decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty z tytułu
 • pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polski
 • Opis nieruchomości pozostawionej poza granicami Państwa
 • Zaświadczenie o miejscu zamieszkania
 • Urzędowy opis mienia z ewentualnym planem sytuacyjnym
 • Do wyceny przedsiębiorstw, spółek

 • Wykaz środków trwałych wg stanu na dzień wyceny
 • Biznes Plan
 • Rachunek zysków i strat za ostanie 3 lata
 • Bilans za ostanie 3 lata
 • Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego
 • Dane o przeciętnym zatrudnieniu i średnim wynagrodzeniu pracowników umysłowych, fizycznych w ostatnich 3 latach
 • Dane księgowe (dot. wskaźników ekonomiczno – finansowych)